ALGEMENE VOORWAARDEN - BY TESS FOTOGRAFIE

Handelsnaam, By Tess fotografie
Telefoonnummer: 0630909132
Website: www.bytessfotografie.nl
Email: info@bytessfotografie.nl
BTW nummer: NL221547563B01
KvK nummer: 70014213

 

Tessa Versteeg

Seringstraat 6

4261 DJ Wijk en Aalburg

De algemene voorwaarden met betrekking tot

 • Toepassing

 • Aanbod

 • Uitvoering van de opdracht

 • Cadeaubonnen

 • Ontwerp

 • Levering

 • Vergoeding

 • Betalingsvoorwaarden

 • Annulering en opschorting

 • Klachten

 • Auteursrecht en licentie

 • Portretrecht

 • Aansprakelijkheid

 • Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle voorstellen van By Tess fotografie (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

 2. Overeenkomst: de verbintenis van opdracht tussen By Tess fotografie (hierna genoemd ’de fotografe’) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna genoemd ’de opdrachtgever’)

 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotografe geleverd zal worden.

 4. Fotografe: Tessa Versteeg – By Tess fotografie, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer

 5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotografe de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

 6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

 7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken volgens de Auteurswet

 9. Aw: Auteurswet 1912

 

 

Artikel 2. Toepassing

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotografe en de opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor de fotografe slechts bindend indien en voor zover deze door de fotografe uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

 

Artikel 3. Aanbod

 

 1. De fotografe doet een aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst of samenvatting van een bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.

       Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.

 1. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 kalenderdagen na de datum van verzending van het aanbod door de fotografe.

 2. De offerte verplicht niet tot een levering van de prestaties door fotografe. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. De fotografe zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 

 1. De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat de fotografe werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod stilzwijgend als aanvaard beschouwd.

 2. De fotografe houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotografe onaanvaardbaar maken.

 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotografe is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 

 1. De fotografe zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotografe gebruikelijk werkt.  

 2. Ondanks de ervaring van Fotografe en het feit dat Fotografe zich in zal spannen om aan alle wensen te voldoen, kan Fotografe gezien de aard van een trouwreportage niet garanderen dat aan alle vooraf aangegeven wensen op fotogebied (groepsfoto’s, foto’s van individuen, bepaalde momenten etc.) kan worden voldaan, of dat ieder moment (al dan niet spontaan) kan worden vastgelegd. Fotografe sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het ontbreken van bepaalde momenten op beeld.

 3. De fotografe spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage.

 4. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de fotografe zo gunstig mogelijk te maken.

 5. De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van de fotografe op basis van haar kwaliteits- en stijlcriteria. De fotografe biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe-bestanden. Niet gebruikt materiaal wordt na betaling factuur verwijderd en is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. Digitale bestanden worden in het overeengekomen formaat aangeleverd.

 6. De fotografe levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk géén nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving.

 7. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

 8. Het aantal geleverde foto’s varieert naar de duur van de opdracht en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.

 9. Tenzij er sprake is van overmacht, zal de fotografe in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van de fotografe, waardoor de fotografe niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotografe met vergelijkbare stijl zorgen.

 10. De fotografe houdt er zich aan haar materiaal te onderhouden, toch is zij niet verantwoordelijk wanneer er beeldmateriaal verloren gaat door technische storingen aan het materiaal waarbij er sprake is van overmacht.

 

Artikel 6. Cadeaubonnen
 

 1. Fotografe biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.

 2. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.

 3. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

 4. Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

 

 

Artikel 7. Ontwerp

 

 1. Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotografe ontworpen.

 2. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 6 tot 8 weken nadat foto selectie is gemaakt, digitaal voorgelegd worden.

 3. Opdrachtgever heeft na ontvangst van de foto’s maximaal 4 weken de tijd een selectie foto’s voor het fotoboek aan fotografe door te geven. Na deze periode zal fotografe zonder overleg een selectie maken.

 4. Opdrachtgever krijgt maximaal twee maal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk.

 5. Twee weken na gevraagde wijzigingen legt fotografe een nieuw ontwerp voor aan opdrachtgever.

 6. Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden van afname van het boek. 

 

 

Artikel 8. Levering

 

 1. De fotografe hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

 2. Digitale bestanden van fotoshoots kennen een geschatte levertijd van 3 weken, tenzij anders overeengekomen.

 3. Digitale bestanden van bruiloften kennen een geschatte levertijd van 8 tot 12 weken, tenzij anders overeengekomen

 4. Fotoboeken worden, tenzij anders overeengekomen, binnen 8 weken na aflevering van digitale fotobestanden geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.

 5. Fotografe maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd. Tijdens drukkere periodes is er soms meer tijd nodig.

 6. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

 7. Levering van albums geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.

 8. RAW-bestanden worden niet geleverd (zie ook Artikel 13.9) 

 9. Levering van digitale bestanden geschiedt digitaal doormiddel van download link. Downloaden dient binnen de gemelde vervaltermijn van de link te worden gedaan. Mocht deze opnieuw gestuurd moeten worden, wordt hier een vergoeding voor gerekend.

 

Artikel 9. Vergoeding

 

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door By Tess fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op de website/ of e-mail.

 2. Indien aannemelijk is dat By Tess fotografie hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, zal dit worden doorberekend aan opdrachtgever.

       De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van het           overeengekomen uurtarief en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.

 1. Bij een huwelijksreportage geldt een aanbetaling (voorschotbedrag) van €200,-. De betalingstermijn is 14 kalenderdagen na schriftelijke bevestiging van de opdracht.

 2. Alle door By Tess fotografie genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

 

 

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

 

 1. By Tess fotografie zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

 2. Fotografe vraagt voor het reserveren van opdrachtgever zijn trouwdag een reserveringsfee van 200 euro en binnen 6 weken na trouwdag de volledige factuur minus de reserveringsfee.

 3. De betalingstermijn is 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

 4. Wanneer men niet betaald heeft na de opgegeven termijn, komt er van rechtswege een interest bij van 10% op het nog te betalen bedrag. Indien de opdrachtgever zijn schuld niet inlost volgen er gerechtelijke stappen.

 

 

Artikel 11. Annulering en opschorting

 

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotografe, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de fotografe gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt By Tess fotografie 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

 5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor By Tess fotografie niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal By Tess fotografie indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotografe, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

 6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

 7. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

 8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotografe. 

 

 

Artikel 12. Klachten

 

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotografe.

 2. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotografe.

 3. Klachten na de termijn van 5 werkdagen worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

 

Artikel 13. Auteursrecht en licentie

 

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotografe, indien niet anders overeengekomen.

 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Fotografe. De wederpartij mag de foto’s onbeperkt gebruiken voor privé doeleinden. Omgekeerd mag Fotografe de beelden gebruiken voor eigen zakelijke promotie en acquisitie. Zo zullen de beelden onder meer onderdeel uit mogen maken van haar portfolio, op de website geplaatst worden, voor Awards worden ingestuurd en gebruikt worden op social media, tenzij anders overeengekomen.

 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

 4. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotografe.

 5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

 6. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

 7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotografe, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

 8. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotografe.

 9. Elk gebruik van een werk van fotografe dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotografe.

 10. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotografe, rekent fotografe drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

 11. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotografe. 


 

Artikel 14. Portretrecht
 

 1. Fotografe houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.

 2. Fotografe houdt zich het recht voor de werken te licenseren aan derden ter promotie.

 3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotografe schriftelijk bekend gemaakt te worden.

 4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 


 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 

 1. De fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotografe of diens vertegenwoordigers.

 2. De fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotografe geleverd zijn.

 3. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

 4. Wanneer de bestelde geleverde goederen na levering beschadigd zijn, heeft de opdrachtgever 2 werkdagen de tijd om dit te melden aan fotografe. Na deze 2 dagen worden eventuele klachten niet meer in behandeling genomen.

 

 

Artikel 16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 

 1. De fotografe houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotografe aan de opdrachtgever medegedeeld.

 3. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

 

Artikel 17. Overige bepalingen
 

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen By Tess fotografie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Zeeland-West Brabant.

Aanvullende voorwaarden voor fotografie van bruiloften
 

Ik wijs u er graag op dat, net als op alle overige aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen van/met fotografe de algemene voorwaarden van By Tess fotografie van toepassing zijn op deze opdracht. De tekst van de algemene en aanvullende voorwaarden heeft fotografe u gegeven of per e-mail toegestuurd. Door het geven van een opdracht verklaart u dan ook de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te erkennen en te accepteren, de algemene voorwaarden ontvangen te hebben en bekend te zijn met de inhoud ervan. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

In aanvulling op de algemene voorwaarden zijn, in geval van fotografie van bruiloften, de onderstaande voorwaarden mede van toepassing. In het geval dat verschillende toepasselijke voorwaarden elkaar eventueel tegenspreken geldt de volgende rangorde van voorrang:

1. Opdrachtbevestiging

2. Offerte

3. Aanvullende voorwaarden

4. Algemene voorwaarden By Tess fotografie.

 

Wijziging datum

Bij wijziging van de trouwdatum minder dan 90 dagen voor de geplande datum wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij wijziging van de trouwdatum minder dan 28 dagen voor de geplande datum wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat Fotografe de betreffende datum vrij houdt en eventueel andere opdrachten heeft moeten afwijzen.

 

Annulering

De opdracht kan door u of de opdrachtgever (=wederpartij) tot het aantal overeengekomen dagen voor de trouwdatum kosteloos (behoudens de aanbetaling) geannuleerd worden. Bij annulering tussen 45 en 7 dagen voor de trouwdatum wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 7 dagen voor de trouwdatum is de wederpartij het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag aan Fotografe verschuldigd.


Ziekte
Indien Fotografe wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid is om de bruiloft te fotograferen, is zij niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. In dergelijke situatie stelt Fotografe de wederpartij zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte en helpt met het zoeken naar een vervangende Fotografe, die een soortgelijke stijl van fotografie hanteert en de werkzaamheden tegen dezelfde voorwaarden namens Fotografe zal verrichten. Indien er geen vervangende Fotografe beschikbaar is en Fotografe derhalve de opdracht moet annuleren, ontvangt de wederpartij de gedane aanbetaling terug van Fotografe.

 

Aard van de reportage

Ondanks de ervaring van Fotografe en het feit dat Fotografe zich in zal spannen om aan alle wensen te voldoen, kan Fotografe gezien de aard van een trouwreportage niet garanderen dat aan alle vooraf aangegeven wensen op fotogebied (groepsfoto’s, foto’s van individuen, bepaalde momenten etc.) kan worden voldaan, of dat ieder moment (al dan niet spontaan) kan worden vastgelegd. Fotografe sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het ontbreken van bepaalde momenten op beeld.

 

Technische problemen

Fotografe zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Bij technische problemen is Fotografe niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. Mocht alles mis gaan en er totaal geen foto’s beschikbaar zijn dan is de wederpartij geen kosten aan Fotografe verschuldigd.

 

Overmacht

In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotografe uitgesloten.

 

Beeldselectie

De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door Fotografe gedaan. Niet gebruikt materiaal wordt na betaling factuur verwijderd en is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. Digitale bestanden worden in het overeengekomen formaat aangeleverd.

 

Akkoord producten

Verzoeken ten aanzien van of kleine wijzigingen in de opgeleverde producten, dienen binnen 5 werkdagen na oplevering kenbaar gemaakt of verzocht te worden waarna Fotografe  deze –voor zover mogelijk en redelijk- zal uitvoeren. Indien Fotografe binnen deze termijn geen verzoeken hiertoe heeft ontvangen gaat zij ervan uit dat de wederpartij akkoord is met het opgeleverde en zullen eventueel daarop gebaseerde producten besteld worden. 

 

Auteursrechten

Het auteursrecht op de foto’s berust bij Fotografe. De wederpartij mag de foto’s onbeperkt gebruiken voor privé doeleinden. Omgekeerd mag Fotografe de beelden gebruiken voor eigen zakelijke promotie en acquisitie. Zo zullen de beelden onder meer onderdeel uit mogen maken van haar portfolio, op de website geplaatst worden, voor Awards worden ingestuurd en gebruikt worden op social media.

 

Betaling

Bij aanvaarding van de opdracht vraagt Fotografe om aanbetaling van het overeengekomen bedrag.

Bij volledige betaling van de factuur zal Fotografe de beelden leveren. Indien de facturen niet betaald zijn, mag Fotografe levering van de beelden weigeren en mogen de beelden niet gebruikt worden.

© 2017 met liefde gemaakt door By Tess fotografie.